การจัดทำแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย Bernina Express ที่สูงที่สุดในยุโรป

Last modified: June 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย Bernina Express ที่สูงที่สุดในยุโรป
Grand Swiss package: The highest Bernina Express train line in Europe
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว มณฑกานต์ มุจนะมลทิล, นางสาว กฏกร วังซ้าย, นางสาว ศศิชา ศิริวัฒนะตระกูล, นาย บุรินทร์วิชญ์ อังคณาสาร
Ms. Montakran Mujanamontil, Ms. Kodkorn Wangsai, Ms. Sasicha Siriwattanatagul, Mr. Burinvit Angkanasan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Ms. Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

มณฑกานต์ มุจนะมลทิล, กฏกร วังซ้าย, ศศิชา ศิริวัฒนะตระกูล และ บุรินทร์วิชญ์ อังคณาสาร. (2560). การจัดทำแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย Bernina Express ที่สูงที่สุดในยุโรป. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย เบอร์นิน่าเอ็กเพลสที่สูงที่สุดในยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเส้นทางและวิธีการเดินทางเข้าถึงยอดเขาจุงเฟราเพื่อนำมาเป็นทางเลือกเพิ่มของลูกค้าให้แก่บริษัทโดยนำเสนอให้ใช้เส้นทางบินตรงสายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ (LX) จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เข้าสู่สนามบินซูริค โดยจัดทำโปรแกรมข้อมูลการเดินทางเป็นจำนวน 8 วัน 7 คืน เดินทางไปยังเมืองทั้งหมด 6 เมือง คือ คูร์ ลูกาโน่ อันเดอร์แมท อินเทอร์ราเค่น ลูเซิร์น จากการศึกษาคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์กับทางบริษัทวันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล จำนวน 100 คน พบว่าด้านการบริการทั่วไปด้านการบริการของหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยด้านการบริการของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอยู่ในระดับดีมากแต่ด้านโปรแกรมการท่องเที่ยวและด้านโรงแรมและที่พักอยู่ในระดับดี คณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวปรับร้านอาหารและเลือกใช้โรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นมาเพื่อต้องการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับดีมากโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวจุดเด่นที่เป็นล่องเรือชมธรรมชาติ 2 ทะเลสาบ นั่งรถไฟ 3 ขบวน พิชิต 2 ยอดเขาจุงเฟราและแมทเทอร์ฮอร์นและเพื่อเสนอเป็นเส้นทางใหม่ให้กับบริษัทวันเวิลด์ทัวร์แอนด์ทราเวล

คำสำคัญ: แพคเกจ, สวิสเซอร์แลนด์


Abstract

The study of operating Grand Swiss Package: The Highest BERNINA EXPRESS Train Line in Europe, had the objective to search route information to visit The Jungfrau summit in order to increase more alternative ways of traveling for customers. The program took 8 days and 7 nights to 6 cities: Chur, Lugano, Andermatt, Interlaken, Lauterbrunnen and Lucerne. The research used a questionnaire to collect data from 100 tourists who have visited Switzerland with One World Tour & Travel company. It revealed that tourists rated typical service, service from Thai tour leaders and service from local tour guides as excellent. While the travel program and hotel & accommodation were rated as good. Accordingly, the researchers modified the travel program in terms of restaurants and choose 3-star hotels to increase customer satisfaction from good to excellent rating.

Keywords:  Package, Switzerland.


การจัดทำแพคเกจแกรนด์สวิสเซอร์แลนด์เส้นทางรถไฟสาย Bernina Express ที่สูงที่สุดในยุโรป | Grand Swiss package: The highest Bernina Express train line in Europe

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 150
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code