ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอินตู้คีออสของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสมุย

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอินตู้คีออสของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสมุย
Factors Affecting Passenger’s Choice of Check-In Kiosk Service, Pertaining to Bangkok Airways at Koh Samui International Airport
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกาญจนา  มัตรัตน์, นางสาวจิรัชญา  เพ็งสะอาด
Miss Kanjana Mattarat, Miss Jiratchaya Phengsaart
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กฤป จุระกะนิตย์
Mr. Krip Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กาญจนา มัตรัตน์ และ จิรัชญา เพ็งสะอาด. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอินตู้คีออสของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสมุย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอินตู้คีออส  ของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสมุย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านตู้คีออส ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ และ ปัจจัยด้านพนักงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้จำนวน  270 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์  สนามบินสมุย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อให้บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตู้คีออสของผู้โดยสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ในการใช้บริการเช็คอินตู้คีออสอย่างต่อเนื่อง

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอินตู้คีออสของผู้โดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสมุย โดยเรียงจากระดับความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านพนักงาน มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅) 4.45 ปัจจัยด้านตู้คีออส มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅) 4.05 และด้านสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅) 3.98

คำสำคัญ: ปัจจัย, ตู้คีออส, สายการบินบางกอกแอร์เวย์


Abstract

The objective of this research project was to study the Factors Affecting Passenger’s choice of check-in KIOSK service, pertaining to Bangkok Airways at Koh Samui International Airport. This study used a questionnaire as a research tool based on the principle of  KIOSK, location of KIOSK and Staff. There were 270 sets of questionnaires collected from the survey. The samples for this research project were passengers traveling with Bangkok Airways during August 2018. Statistics used for analysis were percentage, mean and standard deviation, so that Bangkok Airways Public Company Limited will know the Factors Affecting Passenger’s choice of check-in KIOSK service to consistently create passengers’ satisfaction with the services and passengers’ choice to use the KIOSK service.

The findings from the research revealed that the Factors Affecting Passenger’s choice of check-in KIOSK service, pertaining to Bangkok Airways at Koh Samui International Airport can be shown in the order from the satisfaction scale are staff with the mean (𝑥̅) 4.45, Kiosk with the mean (𝑥̅) 4.05, and Location of KIOSK with the mean (𝑥̅) 3.98.

Keywords: Factors, Kiosk, Bangkok Airways.


ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเช็คอินตู้คีออสของผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินสมุย / Factors Affecting Passenger’s Choice of Check-In Kiosk Service, Pertaining to Bangkok Airways at Koh Samui International Airport

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 537
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code