การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์

Last modified: January 9, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์
Bangkok by Express Boat via video with Co Van Kessel Bangkok Tour
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพิชญา บำรุงพันธ์ 5704400042, นายทยากร เลาหสกุลงาม 5704400206
Ms.Pichaya Bumrungphan, Mr. Tayakorn Laohasakulngam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

พิชญา บำรุงพันธ์ และ ทยากร เลาหสกุลงาม. (2560). การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท โค แวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ เป็นบริษัทที่ให้การบริการการท่องเที่ยวโดยจักรยาน เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า 30 ปี มิสเตอร์จาโคบัส (โค) แวน เคสเซ่ล และคุณจันทร์มณี พลภักดี (คุณน้อง) การบริการของบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ เป็นทัวร์จักรยานแห่งแรกของประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายหลักในการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ พานักท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตที่น่าหลงใหลของคนไทย จากการการสังเกตพบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการกับทางบริษัท ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางมาเข้าร่วมทัวร์ล่าช้า เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการนำเสนอเส้นทางการเดินทาง ที่ให้ความสะดวกมากกว่าการจราจรบนท้องถนนแก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อวีดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบถึงการเดินทางที่ถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมการตลาดและเพิ่มจำนวนลูกค้าให้รู้จักบริษัท โคแวน เคสเซ่ล บางกอกทัวร์ ผลการศึกษาพบว่าโดยมีเรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้ามานำเสนอจากทั้งหมด 5 ประเภท เนื่องจากเรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้าดังกล่าวมีการให้บริการที่ครอบคลุมมากกว่าประเภทอื่นๆ เรือด่วนธงสีส้มและธงสีฟ้าที่เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น 06.00 – 19.00 น. (สีส้ม) 09.00 – 18.40 น. (สีฟ้า) รวมถึงมีราคาที่เหมาะสมกับค่าโดยสาร และเส้นทางการให้บริการทุกสีของเรือด่วนนั้นมีการบริการที่เหมือนกัน เรือด่วนธงสีฟ้าให้บริการเส้นทางระยะสั้นไป-กลับ จากท่าพระอาทิตย์ถึงเอเชียทีค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางที่สามารถเดินทางได้เร็วขึ้น และสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

 

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธ์, การโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา, สื่อวีดีโอ


Abstract

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Keywords:  000000000000000000.


วางโค๊ดdFlipแทนที่ตรงนี้

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์ / Bangkok by Express Boat via video with Co Van Kessel Bangkok Tour

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 126
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code