การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ของบริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ของบริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด
Using Websites to Expand the Foreign Individual Tourism Market of U Come Holiday Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธวัชชัย แซ่หลู่
Mr. Thawatchai Saeloo
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กฤป  จุระกะนิตย์
Mr. Krip Jurakanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

ธวัชชัย แซ่หลู่. (2560). การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ของบริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ศึกษาตลาดและขยายตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวFIT ที่ใช้เว็บไซต์ออนไลน์ในการเลือกใช้บริการบริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 200 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกำหนดสัดส่วน โดยแบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 50 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1. นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปิดบริษัทส่วนตัว มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป มีภูมิลำเนาจากมณฑลเชี่ยงไฮ ส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต มักเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กับครอบครัวโดยมีระยะเวลา 5-7 วัน รู้จักจังหวัดภูเก็ตผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ จากการเปรียบเทียบเว็บไซต์จำนวน 2-4 เว็บไซต์ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัท ราคาเหมาะสม ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการจองผ่านทางเว็บไซต์ 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ประกอบอาชีพนักศึกษา มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป มีภูมิลำเนาจากสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต มักเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตกับครอบครัวโดยมีระยะเวลา 3-4 วัน รู้จักจังหวัดภูเก็ตผ่านทางเพื่อน จากการเปรียบเทียบเว็บไซต์จำนวน 2-4 เว็บไซต์ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ราคาเหมาะสม ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและช่องทางการจัดจำหน่าย

คำสำคัญ: เว็บไซต์ออนไลน์, Foreign Individual Tourist, บริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด


Abstract

The objective of this research was to study the behavior of tourists who decided to travel to Phuket. Moreover, this research aimed to analyze Foreign Individual tourist (FIT) markets and expand the target market of U COME HOLIDAY LIMITED by using a website to expand FIT group and attract them to choose the company. This research used a sample size of 200 people. It was divided into two groups, one of them was a group of 50 Chinese tourists and another group comprised of 150 foreign tourists. The data was gathered by a questionnaire and analyzed by descriptive statistic including frequency distribution, percentage mean, as well as standard deviation.

The results from the first sample group showed that most Chinese tourists were female. The age of sample group is over 23 years old. All of them are graduated with at least a bachelor degree. In addition, they do their own business like private companies. Moreover, they earn more than 30,000 baht per month and come from Shanghai. Most of them visited Phuket for the first time and came with their family for 5-7 days. They knew about Phuket by website and compared 2-4 websites to choose the best one. In addition, Chinese tourists mainly focus on the company’s credibility and image, fair price, travel safety and website reservation. The findings also explored another sample group of foreign tourists. Most of them were female. The age was over 30 years old and graduated with a masters degree. However, most of them are currently studying and earning over 30,000 baht/month and come from the United States. They visit Phuket for family vacation around 3-4 days. They knew about Phuket by their friends. Nevertheless, they compared about 2-4 websites before deciding to choose the best one. In addition, the most important factors of choice were tickets, fair price, travel safety and channel of distribution.

Keywords:  website online, Foreign Individual Tourist, U come holiday.


การใช้เว็บไซต์ออนไลน์ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม FIT ของบริษัท ยูคัม ฮอลิเดย์ จำกัด | Using Websites to Expand the Foreign Individual Tourism Market of U Come Holiday Company Limited

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 111
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code