กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจบริษัททัวร์ตะลอนทัวร์

Last modified: January 9, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจบริษัททัวร์ตะลอนทัวร์
Strategy of Communication on Facebook Fan Page Talon Tours
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย วชิระ จารุสิริสิน
Mr. Wachira Jarusirisin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Ms. Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

วชิระ จารุสิริสิน. (2561). กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจบริษัททัวร์ตะลอนทัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงการเรื่องนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาการทำงานติดต่อสื่อสารผ่านระบบเฟสบุ๊ค ซึ่งผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบเฟสบุ๊คแฟนเพจ จึงทำให้มีแนวคิดในการเสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารและเพิ่มรายได้ให้กับ บริษัท อัครชัย โปรเจค จำกัด โดย มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของบริษัทผ่านเพจเฟสบุ๊ค“บริษัททัวร์ตะลอนทัวร์” 2. เพื่อรับข้อมูลและรับความต้องการของลูกค้าทันที เริ่มจากการนำเพจเฟสบุ๊คของบริษัทมาสร้างความเคลื่อนไหวโดยการโพส ใช้กลยุทธ์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง เทศกาล กระแสนิยมสังคม เพื่อทำให้เพจมีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ทำการตอบรับข้อมูลและความต้องการของลูกค้าทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือนการส่งข้อความหลังจากการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น โครงการกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารบน เฟสบุ๊คแฟนเพจ“ บริษัททัวร์ ตะลอนทัวร์ ” สามารถเพิ่มยอดติดตามและผู้มีส่วนร่วมกับเพจเฟสบุ๊คได้ถึง 300 คน ในระยะเวลาการทำงาน 2 สัปดาห์ จากการโพส 4 ครั้งต่อ 1 วัน ซึ่งผลตอบรับที่ได้จากการโพสมีการตอบรับที่ดีและลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างดีจากการตอบรับข้อความของลูกค้า

คำสำคัญ: การติดต่อสื่อสาร, เฟสบุ๊คแฟนเพจ, บริษัททัวร์ ตะลอนทัวร์


Abstract

This project helps the manager learn about communication on Facebook Fan Page to help the manager have ideas to develop efficiency of communication and increase the profit for establishment .There are 2 adjectives: 1.To promote goods and service of tourism of the company by Facebook Fan Page for Talon Tours .2 .To receive information and service that follows the requirement of customers .First, use the Facebook Page to actively promote posts, search knowledge and share about travel, festival, cultural, etc .to make the Facebook Page more interesting .Then, the manger receives information and replies to the needs of customers when Facebook Page has notifications .After that, this project can increase followers to about 300 people within 2 weeks from posting 4 times in 1 day. Finally, feedback from customers are better than before because there are more replies and services for tourism.

Keywords: Communication , Facebook Fan Page, Talon Tours.


กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารบนเฟสบุ๊คแฟนเพจบริษัททัวร์ตะลอนทัวร์ / Strategy of Communication on Facebook Fan Page Talon Tours

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 423
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code