คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน Thai Lion Air

Last modified: April 21, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน Thai Lion Air
Service Quality that Influences Customer Loyalty of Thai Lion Air
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเซดริค ทอง เอคอฟเฟย์
Mr. Cedric Tong Ecoffey
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

เอคอฟเฟย์, เซดริค ทอง. (2559). คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน Thai Lion Air. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพการให้บริการของสายการบิน Thai Lion Air และ 2) ศึกษาความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินไทย Thai Lion Air จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova: f-test) และการทดสอบความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวน 20,001-40,000 บาท ในส่วนของความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการของสายการบิน Thai Lion Air สามารถเรียงลำดับ ได้ดังนี้ (1) ด้านความน่าเชื่อถือ (2) ด้านการตอบสนอง (3) ด้านความมั่นใจได้ (4) ด้านการเข้าถึงจิตใจ และ (5) ด้านลักษณะทางกายภาพ และความคิดเห็นด้านความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินไทย Thai Lion สามารถเรียงลำดับ ได้ดังนี้ (1) ด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา (2) ด้านการบอกต่อ (3) ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ และ (4) ด้านการร้องเรียน

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการของสายการบิน Thai Lion Air ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจได้ และด้านการเข้าถึงจิตใจ มีผลต่อ ความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินไทย Thai Lion Air ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05

ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการของสายการบิน Thai Lion Air น้อยที่สุดเรื่องพนักงานบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ฉะนั้นทางสายการบิน Thai Lion Air ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการให้บริการแก่พนักงานเพื่อทำให้พนักงานได้เข้าใจถึงหลักการให้บริการที่ถูกต้อง ในส่วนด้านความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินไทย Thai Lion Air ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นน้อยที่สุดเรื่องมีการร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริการ ฉะนั้นทางสายการบิน Thai Lion Air ควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงด้านการให้บริการต่อไป


คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบิน Thai Lion Air / Service Quality that Influences Customer Loyalty of Thai Lion Air

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 844
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code