บทความวิชาการ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทความวิชาการ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

รายงานโครงงานสหกิจศึกษาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ”เลิกเหล้า เลิกเมา เริ่มรวย”ของบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ปี 2559

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Media Production for Public Relations Stop Drinking Start Living Project of Chaophya Hospital Public Company Limited in 2016

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภาพร  ศรีสัตตรัตน์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุดารัตน์ นักฟ้อน

สาขา นิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2558
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 42
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print