Topics: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Faculty of Information Technology

You are here:

การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักร เพื่อทำนายการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

แอพพลิเคชั่น ขับขี่ปลอดภัย

การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเข้ารหัสของข้อมูลด้วยเทคนิค Secure Socket Layer ของบริษัท คราทอส จำกัด

เว็บไซต์คู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท คราทอส จำกัด

การออกแบบและปรับปรุงหน้าจอระบบติดตามรถขนส่ง

การจัดทำเครื่องมือตลาดดิจิทัลโดยนำ Motion Graphic E-catalog เพื่อสื่อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หัวใจบอบบาง

ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง

ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์

ระบบบริหารงานร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ

ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม

ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบการคำนวณเบี้ยเลี้ยงกระจายสินค้า

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลยานพาหนะกระจายสินค้าด้วยรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อลดการใช้กระดาษ

แอปพลิเคชันตั้งกลุ่มทำกิจกรรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อาหารดีที่มีประโยชน์

ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม

การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์กรณีศึกษา บริษัท เอ็น แอนด์พี ครีเอชั่น จำกัด