Topics: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Faculty of Information Technology

You are here:

ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบบริหารจัดการห้องเช่า

เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล

ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร

การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

Forecasting Retail Oil and Natural Gas Vehicles Prices in Thailand Using Time Series Data Mining Techniques

การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์

เว็บไซต์คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ Hospital Information System

การทดสอบโปรแกรมซื้อสินค้าในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน)

รายงานสารสนเทศข้อมูลตู้เติมเงินอัตโนมัติของบริษัทสบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จำกัด

การพัฒนาเว็บไซต์จับฉลากสินค้าด้วยระบบจัดการเนื้อหา Magento

แอนิเมชันสาธิตการใช้เว็บไซต์ IPR MOOC ของสถาบันการประชาสัมพันธ์

การพัฒนาระบบคืนสินค้าของลูกค้าโดยใช้โปรแกรม Power App

เว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork สำหรับบริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม

การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักร เพื่อทำนายการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

แอพพลิเคชั่น ขับขี่ปลอดภัย

การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเข้ารหัสของข้อมูลด้วยเทคนิค Secure Socket Layer ของบริษัท คราทอส จำกัด