Topics: -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Engineering – Computer Engineering

You are here:

การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม

เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2

ระบบจองโฮสเทลออนไลน์

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที

ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสวัสดิการอาหาร

ระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับห้องเช่า

การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์