ขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ พร้อมภาพประกอบ อัพเดทล่าสุด เมื่อ20/08/2565  ก่อนหน้านี้ 9 กันยายน 2562

คู่มือสำหรับอาจารย์อัปโหลดไฟล์นี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 (Updated 11 july 2019)

การสมัครสมาชิก

1. การสมัครสมาชิก

สมาชิก e-research.siam.edu สำหรับอาจารย์ บุคลากร อัปโหลดไฟล์เข้าฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม ได้แก่ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ โครงงานสหกิจศึกษา 

 

ติดต่อรับ user password  ที่ห้องสมุดมารวย ม.สยาม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 19 (ไม่ใช่หอสมุดกลาง)

2. Log in เข้าสู่ระบบ

ถ้าไม่มี user password ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมารวย ชั้น 6 อาคาร 19 ก่อน

 

 1. เข้าสู่หน้าเว็บระบบหลังบ้าน e-research.siam.edu/logineresearchsiam (หรือเลือกเมนู Home แล้วคลิกที่ > เข้าสู่ระบบ-login)
 2. กรอก username และ password
 3. ท่านจะพบว่า ได้มีแถบเมนูเครื่องมือต่างๆ ด้านซ้ายมือ ปรากฎขึ้นมา พร้อมแล้วที่จะเริ่มอัปโหลดไฟล์ เขียนโพสต์
เกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูล รหัสผ่าน
 • อาจารย์ผู้อัปโหลดไฟล์ ติดต่อเพื่อสร้าง username และ password ด้วยตนเองที่ ห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 6 อาคาร 19
 • ห้ามมอบ username และ password ให้บุคคลอื่น หรือนักศึกษาไปอัปโหลดแทนตนเอง
 • กรณีลืม username และ password ให้ติดต่อขอทำใหม่

การเตรียมไฟล์ .doc

1. ตรวจไฟล์เอกสารของนักศึกษา ให้เรียบร้อย

แนวทางการตรวจไฟล์เอกสารของนักศึกษา

 

 • ภาพลายน้ำ ใช้เฉพาะไฟล์ที่จะรวมแปลงเป็น .pdf อัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์เท่านั้น คลิกดาวน์โหลดรูปภาพ อย่าทำลายน้ำ ด้วยโปรแกรม Office word ให้ใช้โปรแกรมจัดการ pdf แทน
 • หน้า 2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์ (Certificate) ต้องมีภาพลายเซ็นครบ
 • หน้า 3 บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีลายเซ็นต์ตรวจภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ไมเคิล สเลเตอร์ / Approved by Mr.Michael Slater อาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งนักศึกษาส่งไฟล์ pdf เฉพาะหน้า Abstract ตรวจที่เว็บนี้ คลิก…
 • หน้าบทอ้างอิง (Reference) ต้องเขียนถูกต้องตามหลัก APA 6th edition อาจารย์ที่ปรึกษาต้องแจ้งนักศึกษาส่งไฟล์ pdf เฉพาะหน้า บรรณานุกรม หรือ reference ที่เว็บนี้ คลิก…

 

*การทำภาพลายน้ำ ควรทำเฉพาะบนไฟล์ .pdf ก่อนที่จะส่งไฟล์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 • กำหนด Bookmark ให้แต่ละบทเรียงตามลำดับ (ตัวอย่างด้านล่างนี้)
 •  

1. Cover

2. Certificate — ต้องมีภาพลายเซ็นกรรมการครบ

3. Abstract —  ต้องผ่านการตรวจในระบบตรวจ มีลายเซ็นอาจารย์ไมเคิล เท่านั้น !

4. Acknowledgement

5. Content

6. Chapter 1

7. Chapter 2

8. Chapter 3

9. Chapter 4

10. Chapter 5

11. Reference — ต้องเขียนบรรณานุกรมถูกต้องตามหลัก APA 6th edition  (คลิกดาวน์โหลดคู่มือการเขียนอ้างอิง)

12. Appendix

13. Vitae

2. วิธีเตรียมไฟล์ doc

ตรวจดูการตั้งชื่อไฟล์แต่ละบทให้เรียบร้อย ขอให้มีตัวเลขเรียงลำดับเนื้อหาตามตัวอย่างนี้

 

1. Cover

2. Certificate

3. Abstract

4. Acknowledgement

5. Content

6. Chapter 1

7. Chapter 2

8. Chapter 3

9. Chapter 4

10. Chapter 5

11. Reference

12. Appendix

13. Vitae

 

ในบางคณะวิชาอาจมีการตั้งชื่อแต่ละบทในรูปแบบภาษาไทย

1. หน้าปก
2. ใบรับรองสารนิพนธ์
3. บทคัดย่อ
4. กิตติกรรมประกาศ
5. สารบัญ
6. บทที่ 1
7. บทที่ 2
8. บทที่ 3
9. บทที่ 4
10. บทที่ 5
11. บรรณานุกรม
12. ประวัติผู้เขียน

 

การตั้งชื่อไฟล์ย่อยๆ ตามรูปแบบนี้ จะช่วยให้การรวมไฟล์ย่อยๆ ทั้งหมดรวมกันเป็น 1 ไฟล์ / Merge files into a single PDF โดยมีที่คั่น หรือ Bookmarkd ทำได้ง่าย ไม่ต้องไปทำขั้นตอนอื่นๆ เพิ่มเติมอีก โดยขอแนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบนี้เพื่อง่ายในการจัดเก็บและค้นหา ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษแบบย่อ โดยแบ่งส่วนด้วยเครื่องหมายขีดกลางหรือ Hyphen – ไม่เว้นวรรค เช่นตัวอย่างของ คณะวิทยาศาสตร์-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์-ปีการศึกษา-และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ก็จะเป็นดังนี้คือ science-computer-2018-Hair salon online appointment and

3. อ่านประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง แนวปฏิบัติการปกป้องสิทธิ์งานวิจัย-(ทำลายน้ำ)

ประกาศ ทำลายน้ำ water mark มสยาม

4. อ่านประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเลขที่วิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเลขที่วิจัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การเตรียมไฟล์ pdf

การเตรียมไฟล์ pdf
 • ไฟล์ pdf จะต้องสร้าง Bookmark หรือที่คั่นแต่ละบท ให้คลิกเปิดไปยังหน้าหลักๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • ต้องใส่โค๊ด dflip id ด้วย เพื่อให้แสดงผลแบบ Flipbook  หรือเปิดอ่านฉบับเต็บได้แบบเสมือนจริง หนังสือสามมิติ

 

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ย่อย (งานวิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์ ) กรณีที่เป็น ภาษาอังกฤษ

 

1. Cover
2. Certificate
3. Abstract
4. Acknowledgement
5. Content
6. Chapter 1
7. Chapter 2
8. Chapter 3
9. Chapter 4
10. Chapter 5
11. Reference
12. Appendix
13. Vitae

 

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ย่อย (โครงงาน, สหกิจศึกษา) กรณีที่เป็น ภาษาไทย

 

1. ปก
2. ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ
3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. กิตติกรรมประกาศ
5. สารบัญ
6. บทที่ 1
7. บทที่ 2
8. บทที่ 3
9. บทที่ 4
10. บทที่ 5
11. บรรณานุกรม
12. ภาคผนวก
13. ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี)

2. การรวมไฟล์ PDF ด้วยโปรแกรม Acrobat Pro / Merge files into a single PDF

สมมติว่าท่านมีโปรแกรม Acrobat Pro อยู่ในเครื่องท่านเรียบร้อยแล้ว  โดยปกติค่าดีฟอลต์ของโปรแกรมจะติดตั้งฟังก์ชั่นการทำงานไว้ที่ คลิกเมาส์ขวาเอาไว้ด้วย เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน pdf เป็นอย่างมาก เราจะใช้คุณสมบัติเหล่านี้กัน

 

1. เปิดโฟลเดอร์ ไฟล์ pdf ที่ท่านได้ตั้งชื่อเรียงกันตามลำดับไว้แล้วเรียบร้อย

2. แดรกเมาส์ซ้ายค้างไว้ พร้อมกับเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์เกิดแถบสีเลือกไฟล์ทั้งหมด แล้วปล่อยเมาส์ซ้าย อย่าเพิ่งขยับเคอร์เซอร์ไปไหน ให้คลิกเมาส์ขวา จะปรากฎเมนู ให้เลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์คลิกเลือกที่เมนู Combine files in Acrobat… โปรแกรมจะเปิดขึ้นมา แล้วแสดงสถานะการเลือกไฟล์ต่างๆ ที่จะรวมกันให้ดู

3. ตรงนี้สำคัญ โจทย์ก็คือ เราต้องการรวมไฟล์แบบให้โปรแกรมดึงเอาชื่อแต่ละไฟล์ที่ตั้งไว้ นำไปสร้างเป็น Bookmark และบีบอัดย่อขนาดไฟล์ให้อัตโนมัติทั้งสองขั้นตอนในครั้งเดียว แต่ปัญหาก็คือ โปรแกรม Acrobat Pro ที่ติดตั้งครั้งแรก ค่าดีฟอลต์ของโปรแกรม ไม่ได้กำหนดให้ทำ Bookmark มาให้ เราจึงต้องไปกำหนดเองครั้งแรก ครั้งเดียว โปรแกรมก็จะจดจำรูปแบบการตั้งค่านี้ไว้สำหรับใช้งานในครั้งต่อไป แบบอัตโนมัติ หมายความว่า ถ้าเราตั้งค่าไว้ตอนนี้ ครั้งต่อไป เราก็ไม่ต้องมาตั้งค่าให้มัน Bookmark อีก มันจะจดจำค่าที่ตั้งไว้ครั้งแรก ย่อขนาดไฟล์ให้เล็ก และสร้างBookmark ให้แบบอัตโนมัติเลยทั้งสองขั้นตอนในคลิกเดียว ทำให้การทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้นมากๆ (บังคับต้องทำเพื่อเป็นมาตรฐานไฟล์ .pdf รูปแบบเดียวกัน)

 • 3.1 คลิกเปิด Options
 • 3.2 File Size: คลิกที่รูปกระดาษภาพเล็กสุด ซึ่งหมายถึง กำหนดให้ย่อไฟล์แบบเล็กที่สุด
 • 3.3 ใส่เครื่องหมายถูกให้ Always add bookmarks to Adobe PDF
 • 3.4 คลิก OK

4. กดปุ่ม Combine แล้วรอให้โปรแกรมดำเนินการรวมไฟล์ บีบอัด และเพิ่ม Bookmark ให้อัตโนมัติ

5. ทำให้มันปรากฎเมนู Bookmark ทุกครั้งที่เปิดไฟล์นี้  ตอนนี้เรากำลังนั่งมอไฟล์ที่รวมเป็นไฟล์เดียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • 5.1 ให้คลิกเมาส์ขวาที่หน้ากระดาษขาวๆ เลือก Document Properties…
 • 5.2 ด้านบนเลือกแถบ Initial View
 • 5.3 ในส่วนของ Layout and Magification ให้เลือกเปลี่ยนจาก Page Only ในช่อง Navigation tab: เปลี่ยนเป็น Bookmarks Panel and Page
 • 5.4 คลิก OK เพื่อครั้งต่อไปที่เปิดไฟล์ pdf นี้ขึ้นมา มันจะแสดง Bookmark ปรากฎให้เห็นอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปควานหาปุ่มเปิดมัน

6. คลิกที่ปุ่ม Save files (Ctrl+s) เพื่อบันทึกจัดเก็บไฟล์นี้ไว้ก่อน เผื่อไฟดับ แมวกระโดด คอมล้ม ก่อนที่เราจะทำขั้นตอนต่อไป คือ เพิ่มรูปภาพลายน้ำ Logo ให้กับเอกสารชิ้นนี้

7. การตั้งชื่อไฟล์ ต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ใช้รูปแบบตัวอย่างที่แสดงไว้ที่เว็บไซต์ e-research

 • 7.1 เลื่อนเมาส์ชี้ที่เมนู Home(หน้าหลัก) จะมีเมนูย่อยปรากฎออกมา
 • 7.2 ให้คลิกเลือก วิธีเตรียมไฟล์-อัปโหลดผลงาน
 • 7.3 แล้วเลื่อนหน้าเพจลงมายังส่วนของ การเตรียมไฟล์ pdf………..
 • 7.4 ให้คลิกเปิดที่ข้อ 3. ตั้งชื่อไฟล์ PDF คณะต่างๆ (ตัวอย่าง)
 • 7.5 เลือกค้นหาและ Copy ชื่อตามสาขาวิชาของท่าน โดยหลักการตั้งชื่อนี้มีหลักคิดดังนี้ คือ  ชื่อคณะ-ภาควิชาหรือสาขาวิชา-ปีการศึกษา-ประเภทของผลงาน-ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษแบบย่อๆ แค่เพียง 5-6 คำแรกของชื่อเรื่องทั้งหมด.pdf
3. รูปแบบการตั้งชื่อไฟล์ของคณะสาขาวิชาต่าง ๆ

แต่ละคณะวิชาจะตั้งชื่อไฟล์ไม่เหมือนกัน ตั้งชื่อไฟล์.pdf เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ตัวอย่างการตั้งชื่อของแต่ละคณะ(aaaaaaaaaaaaa หมายถึงชื่อเรื่อง) ดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ

1.1 สาขาการบัญชี   businessfinance-and-banking-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

1.2 สาขาการเงินและการธนาคาร   business-accounting-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

1.3 สาขาการจัดการทั่วไป   business-management-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

1.4 สาขาการจัดการอุตสาหการ   business-industrial-management-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

1.5 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   business-international-business-management-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

1.6 สาขาการตลาด   business-marketing-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

2. คณะนิเทศศาสตร์

2.1 สาขาการโฆษณา   communication-arts-advertising-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

2.2 สาขาสื่อดิจิทัล   communication-arts-digital media-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

2.3 สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์   communication-arts-journalism-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

2.4 สาขาการประชาสัมพันธ์   communication-arts-public relations-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

2.5 สาขาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์   communication-arts-radio-television-film-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

2.6 สาขาสื่อสารการแสดง   communication-arts-radio-television-film-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.1 สาขาโยธา   engineering-civil-engineering-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

3.2 สาขาคอมพิวเตอร์  engineering-computer-engineering-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

3.3 สาขาไฟฟ้า   engineering-electrical-engineering-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

3.4 สาขาอุตสาหการ   engineering-industrial-engineering-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

3.5 สาขาเครื่องกล   engineering-mechanical-engineering-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

3.6 สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์   engineering-printing-engineering-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 สาขาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์   IT-animation-and-creative-media-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

4.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   IT-business-computer-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

4.3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   IT-information-technology-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

4.4 สาขาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ   IT-information-technology-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

5. International College

5.1 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ   inter-college-international-business-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

5.2 สาขาการบริหารอุตสาหกรรมบริการ   inter-college-hotel-tourism-service-industry-management-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

6. คณะศิลปศาสตร์

6.1 สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ   liberal-arts-english-business-communication-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

6.2 สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   liberal-arts-japanese-for-communication-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

6.3 ภาควิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   liberal-arts-tourism-and-hospitality-industry-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

7. คณะวิทยาศาสตร์

7.1 สาขาวิทยาการคอมพิวตอร์   science-computer-science-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

7.2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร   science-food-technology-2018-coop-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8. บัณฑิตวิทยาลัย (มหาบัณฑิต)

8.1 นิติศาสตร์   LLM-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8.2 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)   IMBA-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8.3 บริหารธุรกิจ   MBA-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8.4 นิเทศศาสตร์   MACA-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8.5 สันติภาพศึกษาและการทูต   MAPD-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8.6 บริหารการศึกษา   M.Ed-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8.7 วิศวกรรมศาสตร์   M.Eng-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8.8 รัฐประศาสนศาสตร์   MPA-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

8.9 เทคโนโลยีสารสนเทศ   M.SIT-2018-IS-aaaaaaaaaaaaa.pdf

9. ดุษฎีบัณฑิต

9.1 ดุษฎีบัณฑิต (การตลาด)   Ph.DBA-2018-thesis-aaaaaaaaaaaaa.pdf

9.2 ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)   Ph.DP.Ed-thesis-aaaaaaaaaaaaa.pdf

9.3 ดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   Ph.DP.IT-thesis-aaaaaaaaaaaaa.pdf

9.4 ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)   Ph.D.Mgt-thesis-aaaaaaaaaaaaa.pdf

4. วิธีย่อขนาดsize ไฟล์ PDF ด้วยเว็บไซต์บริการย่อไฟล์ฟรี

ไฟล์ pdf ที่ได้มาจากการรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียวนั้น อาจจะมีขนาด size มากถึง 3-20 MB ซึ่งไม่เหมาะกับการแสดงผลบนเว็บไซต์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องบีบอัด ย่นย่อ ขนาดไฟล์ pdf  ให้เล็กลง เหลืออยู่ที่ประมาณ 1-3 MB โดยปกติในตัวโปรแกรม Acobat จะมีเครื่องมือบีบอัด (Optimization) มาให้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีคุณภาพดีเท่ากับ การย่อผ่านเว็บไซต์ smallpdf.com  ฟรีและดี ตัวอักษรและภาพประกอบยังคงคุณภาพคมชัด  และอาจช่วยบีบย่อไฟล์ขนาด 10 MB ให้เหลือไม่ถึง 2 MB

วิธีย่อไฟล์ PDF ด้วยเว็บไซต์ย่อไฟล์ ที่ย่อขนาดไฟล์ PDF ได้ดีที่สุด

 1. เลื่อนเมาส์ชี้ที่ไฟล์ PDF เพื่อดูขนาด….MB
 2. ค้นหาเว็บย่อไฟล์ PDF ด้วย Google
 3. เข้าเว็บไซต์ https://smallpdf.com/th/compress-pdf
 4. วาง PDF ลงที่นี่ รออัปโหลดและย่อไฟล์สักครู่
 5. กดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
 6. ลองเลื่อนเมาส์ไปชี้และเทียบขนาดดู เราจะใช้ไฟล์ที่บีบย่อแล้วเท่านั้น นำขึ้นเก็บไว้ในเว็บไซต์
 7.  เปลี่ยนแก้ไขชื่อไฟล์ ที่มีคำว่า บีบอัด หรือ compress ออกก่อนที่จะอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์

 

โดยปกติจะสามารถย่อไฟล์ได้ครั้งละ 2 ไฟล์ / ชั่วโมง แนะนำให้ใช้ Firefox โดยปิด Cookie จะทำให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัดจำนวน

5. วิธีใช้ Mozilla Firefox ย่อ PDF แบบไม่จำกัดชั่วโมง/ 2 ไฟล์

การอัปโหลดไฟล์ pdf

1. อัปโหลดไฟล์ pdf ให้กลายเป็น 3D e-book โดยอัตโนมัติ dFlip Books