Topics: -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Engineering – Electrical Engineering

ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็นแบบที่ต้องใช้การระเหยของน้ำช่วยในการทำความเย็น

การพัฒนาเครื่องจักรรีดยางเครปจากยางก้อนถ้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางเครปบางตามมาตรฐาน GMP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยางเครปในประเทศไทย

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์บันทึกค่าลงฐานข้อมูลไฟร์เบสควบคุมโดยอีเอสพี 32

การจำลองวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟที่ใช้การปรับความถี่ในการสวิทช์

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์กระแสตรงให้มีค่าคงที่ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิด 3 เฟส

การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องซีลม้วนกระดาษ

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

การบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

การติดตั้งเครื่อง IP PHONE

วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ

 การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร

การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม

การอัพเกรดและปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์

การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า

การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค

ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า