Topics: -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Engineering – Electrical Engineering

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลไฟฟ้าภายในบริษัทโรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

การบริการวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์

การติดตั้งเครื่อง IP PHONE

วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ

 การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร

การวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส ที่ใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทสำหรับการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม

การอัพเกรดและปรับปรุงคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อบต.สวนพริกไทย

กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์

การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า

การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค

ระบบตรวจสอบน้ำและไฟฟ้า

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

การออกแบบพื้นที่ว่างเพื่อการปฏิบัติงานของห้องจำหน่ายไฟฟ้าหลักและห้องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้างสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต

ระบบควบคุมแสงสว่างในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายในสถานการณ์โควิด-19

การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

แบบจำลองฟาร์มปลากะพงขาวอัจฉริยะ

การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

เครื่องวัดความชื้นในดิน