เหตุผลทำไมจึง *Pending* เกิดจาก 1.) ห้ามให้password นักศึกษาไปอัปโหลดกันเอง เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือบุคลากรของแต่ละคณะเท่านั้น และไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับการจะจบหรือไม่จบการศึกษาของนักศึกษา (ทางผมยินดีเสียสละช่วยนักศึกษากลุ่มที่เจอปัญหานี้ให้อัปโหลดให้เสร็จ แต่จะไม่เซ็นใบขอเลขวิจัยให้เด็ดขาด หากสงสัยขั้นตอนการอัปโหลด โทร 0928925880)  2.) เขียนบรรณานุกรมผิดมากมายหลายจุด จนสังเกตเห็นได้ชัดเจน 3.) ลายเซ็นหน้าใบรับรอง และหน้า Abstract ไม่มี หรือไม่ครบ หรือมีการตัดแปะลายเซ็น 4.)  สำนักส่งเสริมพัฒนางานวิจัยฯ ตรวจพบว่ามีการอ้างอิงตารางข้อมูลแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์ จัดเนื้อหาไม่เรียบร้อย

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) 8 articles

บทความวิชาการ 60 articles

Recently updated 10 articles

หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program
หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) 8 articles

แสดงทั้งหมด

ปีการศึกษา/Academic year
หลักสูตรปริญญาเอก/ Doctoral Degree