รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน)|Research Report(Internal Research Funding) 12 articles

บทความวิชาการ | Academic Article 81 articles

5 จุด ผิดพลาด พบเจอบ่อยที่สุด

เวลาเขียนบรรณานุกรม

การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ

ข้อกำหนดและรูปแบบ APA 6th edition

หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program
หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program

คณะพยาบาลศาสตร์ 7 articles

แสดงทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ 40 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา|Graduate Schools 556 articles

วิทยานิพนธ์|Thesis 107 articles

แสดงทั้งหมด

รายงานประชุมวิชาการ | Conference Proceedings 34 articles

แสดงทั้งหมด

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน)|Research Report(Internal Research Funding) 12 articles

แสดงทั้งหมด

การค้นคว้าอิสระ|Independent Study 422 articles

ปีการศึกษา/Academic year
หลักสูตรปริญญาเอก/ Doctoral Degree

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1

(ถึง 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2

(ถึง 31 ธันวาคม 2562)

_*Pending 16 articles