Welcome to e-research.siam.edu

Recent Updated

การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมร่วมกับบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นจ์ จำกัด

ณัฐชา ฉายทองคำ, กฤษฎา พัฒนะปริญญ์, ธนโชติ ไพรินทร์ – Natcha Chaithongkam, Krisada Patanaparin, Thanachot Phairin – Natthawat Kanto, การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมร่วมกับบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด – Maintenance of Engineering Systems with Quality Properties Management Co., Ltd., Advisor: ผศ.วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ – Asst. Prof. Wipavan Narksarp, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2565 (2022)

การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการก่อสร้างเสาคอนกรีตโครงสร้าง: กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6217213003 นายศิรัณ หงษ์ยศ Mr. Sirun Hongyot 2566 (2023) Application of Value Engineering in Changing of Construction Process for Structural Columns: A Case Study for Education Building of Faculty of Education, Chiang Mai University วิทยานิพนธ์ (Thesis), Advisor: รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร – Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering Management, วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) – M.Eng. (Engineering Management), Bangkok: Siam University

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) | Research Report (Internal Research Funding)

การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดในบริเวณผนังหน้าท้อง เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในหัตถการดูดไขมันที่บริเวณผนังหน้าท้องส่วนล่าง: เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด

รายงานการวิจัย (Research Report). ดร. เฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง – Chalermquan Rungsawang, PhD. แพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine Program). Topographic anatomy of the blood vessels in anterior abdominal wall implicating to avoid the vascular complications in lower abdominal liposuction: Multi-Detector-Row Computed Tomography Angiography. 2566 (2023). แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) – Doctor of Medicine (M.D.).

การศึกษาลักษณะผื่น การดำเนินโรค และความพึงพอใจของการรักษาโรคขนคุดในผู้ป่วยไทย

ยอดมณี เชี่ยวสิริขจร. (2565). การศึกษาลักษณะผื่น การดำเนินโรค และความพึงพอใจของการรักษาโรคขนคุดในผู้ป่วยไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลต่อกระบวนการซ่อมแซมของแผลในหนูขาว

ศราวุธ ลาภมณีย์, ศักรินทร์ ภูผานิล. (2563). การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลต่อกระบวนการซ่อมแซมของแผลในหนูขาว (รายงานการวิจัย)

การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนชนิดนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์เดี่ยว สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่น

อนันต์ เขมพาณิชย์กุล และพิทักษ์พงษ์ บุญประสม. (2565). การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนชนิดนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์เดี่ยว สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่น (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

บทความวิชาการ | Academic Article

ประสบการณ์การรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

อ. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี – Mr. Shinnawat Saengungsumalee. Factors Associated with Irrational Antibiotic Use Behaviour among Social Media Users in Thailand. 2566 (2023). ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลของประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์. บทความ (Paper).วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy). เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) – Pharm.D. (Pharm.Care). หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม – Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care. Bangkok: Siam University

การสำรวจสถานการณ์การปฏิบัติงานให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย

ดร. เสถียร พูลผล – Dr. Sathian Phunpon. A Survey on the Practice on Smoking Cessation among Pharmacy Graduates in Thailand. 2566 (2023). การสำรวจสถานการณ์การปฏิบัติงานให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย. บทความ (Paper). วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy). เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) – Pharm.D. (Pharm.Care). หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม – Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care. Bangkok: Siam University

The Influencing Factors of Counselor Studio Construction Strategies in Shandong Engineering Vocational and Technical University

6417195012 Xu Xilin 2566 (2023) Advisor: ดร.จิดาภา ชลธารรัตนพงศ์ – Dr. Jidapa Chollathanrattanapong, The Influencing Factors of Counselor Studio Construction Strategies in Shandong Engineering Vocational and Technical University สารนิพนธ์ (Independent Study), ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), Master of Business Administration, Education Management, Bangkok: Siam University

Assessing the Safety and Therapeutic Efficacy of Cannabidiol Lipid Nanoparticles in Alleviating Metabolic and Memory Impairments and Hippocampal Histopathological Changes in Diabetic Parkinson’s Rats

Sarawut Lapmanee, Sakkarin Bhubhanil. (2023). Assessing the Safety and Therapeutic Efficacy of Cannabidiol Lipid Nanoparticles in Alleviating Metabolic and Memory Impairments and Hippocampal Histopathological Changes in Diabetic Parkinson’s Rats. บทความ (Paper). วิทยาศาสตร์และสุขภาพ|Health Science Group. แพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine Program). Bangkok: Siam University

Abstract Check for Research Number

ส่งไฟล์ตรวจ Abstract (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ม.สยาม เท่านั้น)

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program

Ph.D. Ed 23 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program

คณะพยาบาลศาสตร์ 36 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
Popular topics
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน)|Research Report(Internal Research Funding) 27 articles

แสดงทั้งหมด
ปีการศึกษา/Academic year