รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน)|Research Report(Internal Research Funding) 25 articles

บทความวิชาการ | Academic Article 175 articles

Recently updated 10 articles

ตรวจ บทคัดย่อ Abstract

ผลงานวิชาการ scopus author journal search

TCI วิชาการ ตีพิมพ์

ตรวจบรรณานุกรม reference

5 จุด ผิดพลาด พบเจอบ่อยที่สุด

เวลาเขียนบรรณานุกรม

การอ้างอิงในผลงานทางวิชาการ

ข้อกำหนดและรูปแบบ APA 6th edition

หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program
หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program

คณะพยาบาลศาสตร์ 29 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

วิทยานิพนธ์|Thesis 175 articles

แสดงทั้งหมด

รายงานประชุมวิชาการ | Conference Proceedings 106 articles

แสดงทั้งหมด

ปีการศึกษา/Academic year
หลักสูตรปริญญาเอก/ Doctoral Degree

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1

(ถึง 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2

(ถึง 31 ธันวาคม 2562)