Welcome to e-research.siam.edu

*ตรวจบรรณานุกรม ติดต่อหอสมุดกลาง ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก12)

*ประกาศจาก เว็บไซต์ สำนักทรัพยากรสารสนเทศฯ ม.สยาม  เรื่อง กำหนดรูปแบบการอ้างอิงหลักฐานและบรรณานุกรมในผลงานวิชาการ ของ ม.สยาม ฉบับที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2566  กำหนดให้ผลงานทางวิชาการ ตำรา ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ในทุกคณะวิชา เปลี่ยนรูปแบบจากเดิม APA 6th edition ไปใช้แบบ APA 7th edition ติดปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อบรรณารักษ์หอสมุดกลาง อยู่ที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 12) เท่านั้น อ่านคู่มือ-แนะนำ ตัวอย่าง จากหอสมุดกลาง คลิก.. ในส่วนของเว็บแอพระบบตรวจบรรณานุกรม ถูกพัฒนาโดย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมารวย@ม.สยาม ชั้น 6 สังกัด ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA./บธ.ม) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อใช้งานเฉพาะนักศึกษาภายในคณะเท่านั้น ไม่รับตรวจภายนอกคณะ 

Recent Updated

การตรวจสอบระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย กรณีศึกษา อาคาร จัตุรัส จามจุรี

ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai, อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Industrial Technology Mechanical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Industrial Technology (Mechanical Engineering), 2/2565 (2022)

การตรวจสอบงานเชื่อมท่อระบบดับเพลิง ด้วยวิธีการ Penetrant Testing และ Hydro Static Test

ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai, วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering, 1/2564 (2021)

การคำนวณค่าภาระการทำความเย็น กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านโมดิลวิลล่า

ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย – Dr. Chanchai Wiroonritichai, วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) – B. Eng. (Mechanical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering, 1/2564 (2021)

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) | Research Report (Internal Research Funding)

การศึกษาลักษณะผื่น การดำเนินโรค และความพึงพอใจของการรักษาโรคขนคุดในผู้ป่วยไทย

ยอดมณี เชี่ยวสิริขจร. (2565). การศึกษาลักษณะผื่น การดำเนินโรค และความพึงพอใจของการรักษาโรคขนคุดในผู้ป่วยไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลต่อกระบวนการซ่อมแซมของแผลในหนูขาว

ศราวุธ ลาภมณีย์, ศักรินทร์ ภูผานิล. (2563). การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลต่อกระบวนการซ่อมแซมของแผลในหนูขาว (รายงานการวิจัย)

การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนชนิดนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์เดี่ยว สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่น

อนันต์ เขมพาณิชย์กุล และพิทักษ์พงษ์ บุญประสม. (2565). การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดรองหนุนชนิดนาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์เดี่ยว สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ออฟเซตชนิดป้อนแผ่น (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

นฤมล อังศิริศักดิ์, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ อัมพร คงจีระ. (2564). ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม โดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์, ใจนุช กาญจนภู, สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์, พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์ และ ธีรารัตน์ แทนขา. (2564). การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม โดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

บทความวิชาการ | Academic Article

Lacosamide dosing in patients receiving continuous renal replacement therapy

Chaijamorn W, Phunpon S, Sathienluckana T, Charoensareerat T, Pattharachayakul S, Rungkitwattanakul D and Srisawat N. (2023). Lacosamide dosing in patients receiving continuous renal replacement therapy. Journal of Intensive Care, 11(50), 1-9. https://doi.org/10.1186/s40560-023-00700-4

A randomized, controlled trial of prulifloxacin as conversion therapy after intravenous carbapenem in the treatment of acute pyelonephritis caused by third generation cephalosporin resistant pathogens: A pilot study

So-Ngern A, Jirajariyavej S, Thuncharoon H, Khunthupat N, Chantarojanasiri T and Montakantikul P. (2023). A randomized, controlled trial of prulifloxacin as conversion therapy after intravenous carbapenem in the treatment of acute pyelonephritis caused by third generation cephalosporin resistant pathogens: A pilot study. Clinical and Translational Science, 2023(00), 1-10. https://doi.org/10.1111/cts.13665

การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงจนนำไปสู่ การใช้ยาฉีด Benztropine ในผู้ป่วยจิตเวชโดยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ, วิญญู ชะนะกุล, จันทร์เจ้า มงคลนาวิน, ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา, พรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์ และอนุสรา เครือนวล. (2566). การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงจนนำไปสู่ การใช้ยาฉีด Benztropine ในผู้ป่วยจิตเวชโดยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. วารสารเภสัชกรรมไทย, 15(2), 523 – 535.

Comparison of the Effectiveness and Safety of Clozapine Between Once-Daily and Divided Dosing Regimen in Patients With Treatment-Resistant Schizophrenia

Sathienluckana T, Jansing T, Srisuriyakamon S, Thonkhunthod A, Sangsuwanto S, Losatiankij P and Supanya S. (2023). Comparison of the effectiveness and safety of clozapine between once-daily and divided dosing regimen in patients with treatment-resistant schizophrenia. Annals of Pharmacotherapy, 10600280231201708, doi: 10.1177/10600280231201708

Abstract Check for Research Number

ส่งไฟล์ตรวจ Abstract (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ม.สยาม เท่านั้น)

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program

Ph.D. in Management 52 articles

หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
Popular topics
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

ปริญญานิพนธ์|Term Paper 209 articles

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน)|Research Report(Internal Research Funding) 25 articles

แสดงทั้งหมด
ปีการศึกษา/Academic year