การผลิตรายการโชว์ “พามาเกมส์” สำหรับเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของบริษัท ไฮเปอร์ ริช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตรายการโชว์ “พามาเกมส์” สำหรับเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของบริษัท ไฮเปอร์ ริช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การผลิตรายการโชว์ “พามาเกมส์” สำหรับเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของบริษัท ไฮเปอร์ ริช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Producing program show “Pha Ma Game” For Hyper Rich Enterprise Co., Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นาย ณภัทร พ่วงสวาสดิ์
นาย จิรวัฒน์ ชูประเสริฐ
นาย กานต์พิชชา จิตประสพเนตร

ภาควิชา

สื่อดิิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 59
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print