การพัฒนาเครื่องทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบสถิต

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาเครื่องทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบสถิต
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนาเครื่องทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานแบบสถิต
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Development of Test for Static Coefficient of Friction

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.คณิต ทองพิสิฐสมบัติ และ อ.พุทธธิดา ชัยสวัสดิ์

สาขา วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 full paper 01_full.pdf
   

 

   

 

 

   

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 43