การวิเคราะห์วาทกรรมจาก“ข่าวกทม.”ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวิเคราะห์วาทกรรมจาก“ข่าวกทม.”ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.
Estimated reading time: < 1 min

บทความวิชาการ

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การวิเคราะห์วาทกรรมจาก“ข่าวกทม.”ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ช่วงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม กปปส.

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

THE DISCOURSE ANALYSIS OF “KAW KOR TOR MOR”
ON THE DAILY NEWSPAPERS DURING THE POLITICAL TURMOIL BY PEOPLE’S DEMOCRATIC REFORM COMMITTEE (PDRC

ชื่อผู้วิจัย

นายรัฐเขต ปรีชล

สาขา นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต
คณะ นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิจัย Article.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32