การออกแบบป้ายโฆษณา โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบป้ายโฆษณา โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การออกแบบป้ายโฆษณา โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Advertising Banner Designing Rak Nam Rak Pah RakSa PhanDin Project for Kra Thum Baen Municipality .”
รายชื่อนักศึกษา นางสาวจารุวรรณ แสงมาลา 5604600443
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code