การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท พี.เค.บอยเลอร์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท พี.เค.บอยเลอร์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท พี.เค.บอยเลอร์ จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Improvement of Warehouse Management Efficiency Case Study: P.K. Boiler Co., Ltd

ชื่อผู้วิจัย

ชาณิดา พิทยานนท์1 และ ธิดารัตน์  เตวัง2

สาขา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 163
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print