บทความวิจัย: อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อ ความพร้อมในการทำงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทความวิจัย: อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อ ความพร้อมในการทำงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย บทความวิจัย: อิทธิพลของศักยภาพในการทำงาน การสนับสนุนทางสังคม
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเห็นคุณค่าแห่งตนที่มีผลต่อ
ความพร้อมในการทำงานหลังเกษียณของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Influence of Work Potentiality, Social Support,
Self Care Behaviors and Self Esteem on Readiness to Work of Retired Elderly in Bangkok

ชื่อผู้วิจัย

ดร.สมพร ปานยินดี

สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 25ุ60
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิจัย Article_somporn
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29