ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟิตเนส เว็นเตอร์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟิตเนส เว็นเตอร์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการสมัครสมาชิกฟิตเนส เว็นเตอร์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Factors influence towards consumer decision in applying for fitness center membership of elderly people in Bangkok Metropolitan Area

ชื่อผู้วิจัย

อาจารย์ จิรวุฒิ หลอมประโคน,อาจารย์ นรเศรษฐ กมลสุทธิ

สาขา

เศรษฐศาสตร์

ปีการศึกษา 2552
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

02_abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf

4

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf
5 บทที่ 1 05_ch1.pdf
6 บทที่ 2 06_ch2.pdf
7 บทที่ 3 07_ch3.pdf
8 บทที่ 4 08_ch4.pdf
9 บทที่ 5 09_ch5.pdf
10 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 10_ref.pdf
11 ภาคผนวก 11_app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 12_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 202