ปัญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
Estimated reading time: < 1 min

บทความวิชาการ

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 ปัญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

PROBLEMS AND PROBLEM SOLUTIONS OF PUBLIC RELATIONS OF RAJABHAT UNIVERSITIES IN THE WESTERN REGION 

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวธนารีย์ สะสุนทร

สาขา นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต
คณะ นิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิจัย Article.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25