ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบบันทึกข้อมูลรถกระจายสินค้า

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Vehicle data distribution system

รายชื่อนักศึกษา

นายธิติวุฒ        สีม่วง                            5805100008

นายอนุสรณ์              ขาวดี                  5805100018

นายนิธิศ                   การุณรัตนกุล      5805100028

นายคมน์พิสิฐ            จันทร์โสภีกุล     5805100029

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ศรัญธร  มั่งมี

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม   08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf

   
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 75
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print