กระบวนการถ่ายและตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิทัลของ บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการถ่ายและตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิทัลของ บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการถ่ายและตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิทัลของ บริษัท เยลโล่ โซ ฟาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Photography and Retouching Process by Yellow So Far Publishing Co.,Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นายปริวิทย์ ปรีชาวิทย์

ภาควิชา

สื่อดิิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 51
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print