การจองห้องพักโรงแรม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจองห้องพักโรงแรม
Estimated reading time: < 1 min
 ชื่องานวิจัยภาษาภาษาไทย  การจองห้องพักโรงแรม
 ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ  Room Reservation
 ชื่อผู้วิจัย  นายสวรรค์ มณีไพลิน
 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ขนิษฐา สังครัตน์
 สาขา  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 3-2560    

 

 

 ลำดับที่  เนื้อหา  ไฟล์(PDF)
 1  ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
 2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ  02_app.pdf
 3  บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  03_abs.pdf
 4  กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
 5  สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)  05_tbc.pdf
 6  บทที่ 1  06_ch1.pdf
 7  บทที่ 2  07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 95