การจัดการงานขายระบบการจัดการโรงเรียนของบริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ให้แก่โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดการงานขายระบบการจัดการโรงเรียนของบริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ให้แก่โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดการงานขายระบบการจัดการโรงเรียนของบริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ให้แก่โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ “School management system”sales management of Jabjai Corporation Co.,LTD for government and private school in Bangkok and metropolitanarea
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มนทิรา  ตันตระวาณิขย์
ชื่อผู้วิจัย
นางสาววรินญา  บุญอาจินต์ 
นางสาวยลดา    ทองใบอ่อน 
สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31