การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์บัตรเดอะวันการ์ดใน งาน แกรนด์โอเพนนิ่ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี ของบริษัท ลักษ์ดี จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์บัตรเดอะวันการ์ดใน งาน แกรนด์โอเพนนิ่ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี ของบริษัท ลักษ์ดี จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์บัตรเดอะวันการ์ดใน งาน แกรนด์โอเพนนิ่ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี ของบริษัท ลักษ์ดี จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 

SPECIAL EVENT FOR PUBLIC RELATIONS THE ONE CARD
IN GRANOPENING ROBINSON PHETCHABURI
OF LUKDEE ORGANIZER

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวเกษดาวรรณ์ สุพรม

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

 ch4.pdf

 

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 51