การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนิวลุกนิวอ๊อฟเฟอร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ของบริษัท ลักษ์ดี จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนิวลุกนิวอ๊อฟเฟอร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ของบริษัท ลักษ์ดี จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานโครงงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนิวลุกนิวอ๊อฟเฟอร์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ของบริษัท ลักษ์ดี จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The spcial event for public relations New Look Offer central departmentsotre for Lukdee company

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวจิรฐา อัครจารุกิตต์

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 53
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print