การปฏิบัติงานของฝ่ายผู้ตรวจสอบดูแลกองเรือของ บริษัท สินธุ์ไทย จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การปฏิบัติงานของฝ่ายผู้ตรวจสอบดูแลกองเรือของ บริษัท สินธุ์ไทย จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การปฏิบัติงานของฝ่ายผู้ตรวจสอบดูแลกองเรือของ บริษัท สินธุ์ไทย จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The performance of the superintendent of the fleet of Synthai Co., Ltd.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วันทนา ชัยเวช   
ชื่อผู้วิจัย

นายสถาพัฒน์ ตั้งวันดี

สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code