“การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อแสดงผลงานโดยรวมของบริษัทแอบโซลูต เวิลด์ มีเดีย จำกัด”

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • “การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อแสดงผลงานโดยรวมของบริษัทแอบโซลูต เวิลด์ มีเดีย จำกัด”
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) “การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อแสดงผลงานโดยรวมของบริษัทแอบโซลูต เวิลด์ มีเดีย จำกัด”
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        (Show reel production project to promote the work of the Absolute World Media Co.,Ltd)
รายชื่อนักศึกษา

นางสาวเบญจมาศ       แพงคำศรี                  5604640063

นางสาวหทัยวรรณ      ชัชวาลาพันธุ์       5604640069

ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 75
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code