การวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการวัตถุดิบคงเหลือหลังการผลิต

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการวัตถุดิบคงเหลือหลังการผลิต
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการจัดการวัตถุดิบคงเหลือหลังการผลิต
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Analysis of problem found by management of raw material inventory after production

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณฐมล จินดาพรรณ
ชื่อผู้วิจัย

นายธนากรณ์ เชื้อวงษ์ดี

ชื่อผู้วิจัย นางสาวธนาภรณ์ วงศ์สาแก้ว
สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 40
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print