การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษในขั้นตอนการคัดเลือกกระดาษ กรณีศึกษา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้งจำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษในขั้นตอนการคัดเลือกกระดาษ กรณีศึกษา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้งจำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตกระดาษในขั้นตอนการคัดเลือกกระดาษกรณีศึกษา  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้งจำกัด (มหาชน)

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Productivity Improvement in Paper Quality Sorting Process Case Study SCG Packaging PCL

ชื่อผู้วิจัย

ชาณิดา พิทยานนท์ และ เกศกนก  วรานุชินกุล

สาขา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code