การศึกษาขั้นตอนการทำฉลากสินค้าเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาขั้นตอนการทำฉลากสินค้าเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาขั้นตอนการทำฉลากสินค้าเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The proceedure of labeling for products export Case study of Yan Wal Yun Corperation Group Co.,Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จันทิมา  สังข์สวัสดิ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวจีราวรรณ  ลิมปนนาคทอง

ชื่อผู้วิจัย นางสาวฐิติพร  ไท้พันธุ์
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 67
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print