การศึกษาปัจจัยของสื่ิอสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มืิิอสองของผู้บริโภคในแฟนเพจของ บจ.เอสเอ็น นัมเบอร์วัน ออโต้

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาปัจจัยของสื่ิอสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มืิิอสองของผู้บริโภคในแฟนเพจของ บจ.เอสเอ็น นัมเบอร์วัน ออโต้
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาปัจจัยของสื่ิอสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มืิิอสองของผู้บริโภคในแฟนเพจของ บจ.เอสเอ็น นัมเบอร์วัน ออโต้
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Study of social media to influence the purchasing decisions of consumers in the used carfans of NS Namber One Auto Co.,Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มนทิรา  อารีพรสมสุข
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวรัตตินันท์  วราเมธนิลศักดิ์

ชื่อผู้วิจัย นายกิตติยุทธ์  โรจน์สัญญากุล
สาขา การตลาด
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print