การสร้างสรรค์การแสดงคอนเสิร์ต “กล่อมกรุง 2” ของบริษัท เอไทม์ โชว์บิส จำกัด พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสร้างสรรค์การแสดงคอนเสิร์ต “กล่อมกรุง 2” ของบริษัท เอไทม์ โชว์บิส จำกัด พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การสร้างสรรค์การแสดงคอนเสิร์ต “กล่อมกรุง 2” ของบริษัท เอไทม์ โชว์บิส จำกัด พ.ศ.2558

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Creation of “Klomkrung 2” Concert of Atime Showbiz Co.,Ltd. in 2015

รายชื่อนักศึกษา

งสาวสุชารัตน์ แช่มช้อย 5404600125

ภาควิชา สื่อสารการแสดง
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 212
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code