การออกแบบและผลิตกราฟิกแบบเคลื่อนไหว สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดรายการ ไทยแลนด์ สตาร์ทอัพ บนสื่อออนไลน์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและผลิตกราฟิกแบบเคลื่อนไหว สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดรายการ ไทยแลนด์ สตาร์ทอัพ บนสื่อออนไลน์
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบและผลิตกราฟิกแบบเคลื่อนไหว สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดรายการ ไทยแลนด์ สตาร์ทอัพ บนสื่อออนไลน์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Motion Graphic design and production for live ” Thailand Startup” streaming online

รายชื่อนักศึกษา

นายภานุพันธ์ เข็มนอก

ภาควิชา

สื่อดิิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 71
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print