การเพิ่มช่องทางการขายของบริษัทมนตรีทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ตเซอร์วิสจำกัดผ่านดิจิทัลมาเก็ตติ้งช่องทางเฟซบุ๊ก

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเพิ่มช่องทางการขายของบริษัทมนตรีทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ตเซอร์วิสจำกัดผ่านดิจิทัลมาเก็ตติ้งช่องทางเฟซบุ๊ก
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การเพิ่มช่องทางการขายของบริษัทมนตรีทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ตเซอร์วิสจำกัดผ่านดิจิทัลมาเก็ตติ้งช่องทางเฟซบุ๊ก
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Increase the sales channel of Montre Travel and Transport Service through Facebook as one of the digital marketing

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว ลลิตา ลุนไธสง 5704420009
นางสาว กุลยนุช ทองเพื่อง 5704400257
 
สาขา การโรมแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 318
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code