การให้บริการลูกค้าของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนใหญ่

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การให้บริการลูกค้าของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนใหญ่
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การให้บริการลูกค้าของธนาคารออมสิน สาขาวงเวียนใหญ่
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Customer Service of GSB WongwianYai
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มนทิรา       ตันตระวาณิชย์
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว เบญจพร   ท้วมสมวัฒน์ 
นางสาว สโรชา      ใจช่วง 
นางสาว ชลิตา       เที่ยงแท้ 
 
สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 138