ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรโมทสินค้า กรณีศึกษางาน เส้นทางสายไหม ใยฝ้ายอีสาน ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรโมทสินค้า กรณีศึกษางาน เส้นทางสายไหม ใยฝ้ายอีสาน ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรโมทสินค้า กรณีศึกษางาน เส้นทางสายไหม ใยฝ้ายอีสาน ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Step of activity special arrangement for product promote.In case of silk, northeast cotton fiber
of Extreme Intermedia Co.,Ltd.

รายชื่อนักศึกษา

ายสิทธิพัฒน์ หันเวียน 5404600460
นายณัฐวุฒิ เทศนอก 5404600462

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print