ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า งาน “เดอะ เบสท์ อีส แบ็ค”

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า งาน “เดอะ เบสท์ อีส แบ็ค”
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

งาน “เดอะ เบสท์ อีส แบ็ค”

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The process of special setting events to promote the Central Plaza Pinklao

        campaing “The best is back”.


รายชื่อนักศึกษา  นางสาวเปรมกมล  หงษ์ยนต์    รหัสนักศึกษา     5604600114

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 48