ขั้นตอนการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานผ้าไหมสวย เมืองบุรีรัมย์ก้าวสู่สากล ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งานผ้าไหมสวย เมืองบุรีรัมย์ก้าวสู่สากล ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า งานผ้าไหมสวย เมืองบุรีรัมย์ก้าวสู่สากล ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จํากัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Process of Exhibition and Expo
“Beautiful Silk International of Buriram”
of Extreme Intermedia Co.Ltd.

รายชื่อนักศึกษา นายฟาริส สาราศาสน์ 5504600310
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 52