ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ โปรโมทกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมตลาดรักษ์สุขภาพของ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ โปรโมทกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมตลาดรักษ์สุขภาพของ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ โปรโมทกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมตลาดรักษ์สุขภาพของ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Process of Editing Video Promoting Special Events. Case Studies the Health Care Market Activity of the Crown Property Bureau.

รายชื่อนักศึกษา

นาย บัณฑิต กล้วยไม้ ณ อยุธยา

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print