ขั้นตอนการน าเสนอวดิโีอผ่านสื่อออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ค ของบริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอรม์าร์เก็ต จ ากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการน าเสนอวดิโีอผ่านสื่อออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ค ของบริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอรม์าร์เก็ต จ ากัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

 ขั้นตอนการน าเสนอวดิโีอผ่านสื่อออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ค ของบริษัท ฟิวเจอร์เทค อินเตอรม์าร์เก็ต จ ากัด

ชื่องานรายงาน(ภาษาอังกฤษ)       

 Advertisement Video Online Media Process Through Facebook  of Futuretech Intermarketing Co., Ltd.

รายชื่อนักศึกษา

นายธนพล มงคลชัยพิพัฒน์ รหัสนักศึกษา  5704600276

นายจิรวัชร์ ศรีประทีนรัตน์ รหัสนักศึกษา  5604600121 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print