ข้ันตอนการจัดกิจกรรมพเิศษ งาน Real Asia Sport Cup คร้ังที่1 ของ บริษัท เรียลยูไนเต็ด จํากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ข้ันตอนการจัดกิจกรรมพเิศษ งาน Real Asia Sport Cup คร้ังที่1 ของ บริษัท เรียลยูไนเต็ด จํากัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมพเิศษ งาน Real Asia Sport Cup คร้ังที่1 ของ บริษัท เรียลยูไนเต็ด จํากัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The setting process of special events for Real Asia Sport Cup 1st by Real United Company Limited
รายชื่อนักศึกษา  

นาย วีรวัฒน์ นฤเบศร์ไกรสีห์ 5204600511

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27