บริการงานด้านโลจิสติกส์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บริการงานด้านโลจิสติกส์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย Freight Forwarder บริการงานด้านโลจิสติกส์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Freight Forwarder 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชลิศา  รัตนสาร
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุฑามาศ  กองกาไว 

ชื่อผู้วิจัย นายไพโรจน์  รักเกียรติ์
ชื่อผู้วิจัย นายฐิติพงศ์  สาระวงศ์สิทธิ์ 
ชื่อผู้วิจัย นายสมกิจ  ลัภนมงคลสกุล 
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 106
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code