ระบบบัญชีงบประมาณ บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ของโรงพยาบาล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบบัญชีงบประมาณ บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ของโรงพยาบาล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบบัญชีงบประมาณ บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ของโรงพยาบาล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ THE HOSPITAL’S BUDGETARY ACCOUNTING SYSTEM AND CREDITOR AND DEBTOR ACCOUNT
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตรา ศรีสอ้าน
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวอัญชริการ์  ใจห้าว

ชื่อผู้วิจัย นางสาววิไลภรณ์  ปรีชาเกษมกิจ
ชื่อผู้วิจัย นางสาวนวพร   เครือแก้ว
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 313