ระบบศูนย์อาหาร โปรแกรมแคชเชียร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบศูนย์อาหาร โปรแกรมแคชเชียร์
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบศูนย์อาหาร โปรแกรมแคชเชียร์

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

CASHIER FOOD COURT SYSTEM

รายชื่อนักศึกษา

นายณภัทร   เลาหไพฑูรย์     5405120001

นายณัฐวุฒิ     พิทักษ์เงินดี     5702100003

นายจิรเมธ     แก้วมณี     5702100029

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ศรัญธร  มั่งมี

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม   08_ref.pdf
14 ภาคผนวก  09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน  10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 309
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print