ระบบเว็บไซต์แนะนาป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบเว็บไซต์แนะนาป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ระบบเว็บไซต์แนะนาป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Website System for Introducing Bang Khun Thian Mangrove Forests

รายชื่อนักศึกษา

นายวรพล พุ่มพยุง 5605000014
นายศรกฤช ลิปิธร 5605000015
นายธันวา กฐิสมิตร 5605000054

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ศรัญธร  มั่งมี

ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ  07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม   08_ref.pdf
14 ภาคผนวก  09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน  10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 166
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print