เมื่อพร้อมเพย์ก็ควรจะพร้อมออม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เมื่อพร้อมเพย์ก็ควรจะพร้อมออม
Estimated reading time: < 1 min

เมื่อพร้อมเพย์ก็ควรจะพร้อมออม

Prompt Pay should come with Prompt Saving

สุรชัย ภัทรบรรเจิด[1]

  Surachai Pattarabanjird

มนทิรา ตันตระวาณิชย์2

Monthira Tantrawanich

บทคัดย่อ

ระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการโอนเงินและรับเงินทางเลือกใหม่ในการธุรกรรมทางการเงิน โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนที่บัญชีเงินฝากธนาคาร อาทิ การโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการในชีวิตประจำวัน การจ่ายสวัสดิการของภาครัฐ  รวมถึงการคืนเงินภาษีแก่ประชาชน โดยเปิดการลงทะเบียนใช้ระบบนี้ผ่านธนาคารต่างๆ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และลูกค้านิติบุคคลสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  ระบบนี้เป็นแนวคิดในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยระบบการชำระเงินจะเป็นการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน อันจะทำให้การชำระเงินและการโอนเงินเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  แต่ระบบนี้อาจส่งผลกระทบด้านภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อการออม ดังนั้น ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอการนำระบบพร้อมออมมาใช้ร่วมกับระบบพร้อมเพย์ จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการออมขึ้นเมื่อมีการใช้จ่าย และระบบพร้อมออมจะช่วยให้ผู้บริโภคมีวินัยและความรอบคอบในการใช้จ่ายให้มากขึ้น

คำสำคัญ: พร้อมเพย์ เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมออม กองทุนการออมแห่งชาติ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ


[1] มหาวิทยาลัยสยาม

Siam University

E-mail: spsmart99@hotmail.com

2 มหาวิทยาลัยสยาม

Siam University

E-mail: monthira@siam.edu

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 68
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print