เรื่อง การเพิ่มยอดขายทางการตลาดด้วยสื่อโซเชียลของเมมโมรี่เพลส

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เรื่อง การเพิ่มยอดขายทางการตลาดด้วยสื่อโซเชียลของเมมโมรี่เพลส
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเพิ่มยอดขายทางการตลาดด้วยสื่อโซเชียลของเมมโมรี่เพลส
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The increase in sales marketing with social media of Memory Place
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มนทิรา     ตันตระวาณิชย์
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวสุภัสตรา   คงเดช 
นางสาวอุษา         จันทร์แดง 
นายกิตติภณ         เอี่ยมชูกุล 
สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23