โครงการเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงการเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย โครงการเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Service user’s satisfaction of the People Bank Project of GovernmentSavings Bank, SeaconBangkae Branch.

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โสภิดา ทะสังขา
ชื่อผู้วิจัย

นายสุรศักดิ์ พิมพ์จันทร์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุภาภรณ์ ยวงศรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print