โครงงานการผลิตสื่อวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นเพื่อให้ความรู้กับทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (สาขาบางขุนเทียน)ประจาปี พ.ศ. 2559 (3)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โครงงานการผลิตสื่อวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นเพื่อให้ความรู้กับทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (สาขาบางขุนเทียน)ประจาปี พ.ศ. 2559 (3)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

โครงงานการผลิตสื่อวีดีโอพรีเซ็นเทชั่นเพื่อให้ความรู้กับทางบริษัทไปรษณีย์ไทย (สาขาบางขุนเทียน)ประจาปี พ.ศ. 2559

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 

 

Projects Production Video Presentation Session to Educate.For the Company Thailand Post (Branch Bangkhunthienin) 2016

รายชื่อนักศึกษา

นายวิริยะ อู๋สมบูรณ์ 5604640083

นายพิพัฒน์ ประสิทธิไพศาลชัย 5604640082

นายรัตนพล เงสันเทียะ 5604640081

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 13